Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (FOR ENGROSSALG)

Tilbud

Tilbud, der afgives fra sælger, er bindende i 8 dage fra skrivelsens dato, med mindre andet fremgår af tilbuddet.


Ordrebekræftelse

Ordrebekræftelsen afgives straks fra sælger, når aftalen er sluttet. Leveringsaftale er først indgået, når køberen har modtaget ordrebekræftelsen. Er der uoverensstemmelser mellem ordrebekræftelsen og tidligere afgivet materiale, er ordrebekræftelsen gældende. Vil køberen påberåbe sig sådanne uoverensstemmelser, må reklamation straks ske skriftligt til sælgeren.


Levering

Med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse, sker levering frit læsset på bil på sælgers plads inden for normal arbejdstid.
 

Kvalitet

Varepartiet, der er bestemt for anvendelse som konstrukti- onstræ, leveres, medmindre andet er aftalt, i en kvalitet, der opfylder gældende krav til sorteringsklassen T1, jf. “visuel styrkesortering af konstruktionstræ”, således som disse er fastsat i DS 483, 1. udgave.
 

Reklamationer

Vil køberen påberåbe sig mangler i leverancerne, må reklamationen ske skriftligt til sælger inden 8 dage og inden forarbejdning. Ved leverancer bestemt til indføjelse i bygninger, kan reklamation ikke ske, efter at indføjelsen har fundet sted.


Voldgift

Såfremt uoverensstemmelser med hensyn til leverancer ikke kan afgøres i mindelighed, skal endelig afgørelse træffes af en af parterne i fælleskab nedsat voldgiftsret. Hver part udpeger 1 medlem til voldgiftsretten, hvorefter de valgte i fælleskab udpeger en opmand. Kan enighed om opmand ikke opnås, udpeges denne af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Voldgiftsretten fastsætter selv sin forretningsorden.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse

Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det be- vises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for ska- de på fast ejendom og løsøre på samme betingelser for personskade. 

Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Sælgerens ansvar for skade på ting kan ikke overstige kr. 500.000. Sælgeren hæfter kun i ét år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde. I den udstrækning sæl- geren måtte blive pålagt produktansvar over for tredje- mand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skades- løs i samme omgang, som sælgerens ansvar er begræn- set efter de tre foregående stykker. 

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påståes forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køberen og sælgeren afgøres dog altid ved voldgift. Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Force Majeure

Sælger forbeholder sig ansvarsfrihed i tilfælde, hvor rettidig leverance eller leverance af den aftalte kvalitet forhindres af Force Majeure.