Uafkortet tømmer

Uafkortet tømmer – Kvalitetsbeskrivelse og leveringsbetingelser

Træarter     

Rødgran, sitkagran, alm. ædelgran, grandis, lærk og douglasgran. Træarterne skal holdes adskilt på såvel måleliste som ved udkørsel. Alm. ædelgran og grandis må kun leveres efter forudgående aftale med savværket.

Længde

Min. 10 m forudsat stokkene er aflagt til 10 cm topdiameter. Stokke, der pga. brud eller andre fejl ikke kan aflægges i fuld længde, må ikke forekomme. Af hensyn til transporten køber vi øst for Storebælt kun længder op til 18 m.

Diameter

Min. topdiameter er 10 cm – skal afkortes ved denne diameter. Min. midtdiameter er 16 cm – for grandis, lærk og douglasgran dog min. 20 cm midtdiameter. Max. roddiameter er 60 cm – husk afpudsning af rodtæer.

Partistørrelse 

Min. 30 m³. Kvalitet: Stokkene skal være oparbejdet af levende træer. De skal renskæres for råd, misfarvning og skadelig insektangreb. Grene og rodtæer skal afsaves i plan med stammeoverfladen. Stokke med revner eller brud samt flækkede stokke må ikke forekomme. Stokke, hvor en betydende del af rodstokken må bortskæres pga. brud eller andre fejl, kan ikke leveres.

Klasse A

Slanke, rette, finknastede stammer. Ensidig krumning i hele stammens længde med max. pilhøjde på 1 cm pr. 2 m stammelængde. Renskæring for råd og misfarvning kun i uvæsentlig omfang.

Klasse B

Træ af form, rethed og knastrenhed som normalt for hovedparten af dansk gran. Diameter/længdeforholdet må ikke overstige 1,75. 

Klasse C

Træ af ringere form – bl.a. som følge af væsentlig renskæring for råd eller misfarvning og med flere og noget større knaster. Randtræer tilhører typisk denne gruppe. Diameter/længdeforholdet må ikke overstige 2,20.

Tveger og “pattegraner” må ikke leveres.

Opmåling

Der henvises til “Aftale om opmåling og nummerering m.v. af råtræ” af 25.06.1981 samt aftaletillæg af 01.07.1998 om maskinopmåling af uafkortet tømmer.

Oparbejdning

Oparbejdning må ikke foregå med maskiner, der er udstyret med pigvalser. Efter udkørsel skal grene, rodudtræk og tæer afpudses i plan med stammeoverfladen. Stokkene skal i begge ender være renskåret.

Placering

Ved bilfast vej i så store stakke som muligt under hensyntagen til afhentning. Hver stak mærkes med spray “RSS”. Max. 3 læssesteder inden for samme skov. Træ fra forskellige målelister må ikke sammenblandes. Alle rodender skal være synlige, så kontrol er mulig. Stakkene må ikke ligge under strømførende ledninger, og der skal sikres et tilstrækkeligt arbejdsrum til kranarbejdet. Stokkene lægges hensigtsmæssigt i forhold til udkørselsretningen. Den naturlige rute for vognmandens afhentning skal være opkappet for udhængende grene.

Ved udkørsel sorteres stokkene visuelt efter midtdiameter, således at stokke med midtdiameter over 25 cm holdes adskilt fra stokke med midtdiameter på eller under 25 cm.

Klarmelding

Klarmelding skal ske senest 3 uger efter skovningens start med fremsendelse af måleliste og kort med omhyggelig angivelse af stakkenes antal og placering. Udslæbt stykantal bedes afstemt med målelisten.